Các loại Thuốc bổ Sâm vitamin 3B, vitamin 12B, Homigimin Ginseng
Các loại Thuốc bổ Sâm vitamin 3B, vitamin 12B, Homigimin Ginseng

Дҗб»•i trбәЈ hГ ng trong vГІng 03 ngГ y !

Thб»қi gian vГ phГӯ giao hГ ng sбәҪ Д‘Ж°б»Јc Ж°б»ӣc tГӯnh khi Д‘бә·t hГ ng. Xem chГӯnh sГЎch giao hГ ng tбәЎi Д‘Гўy

Cao Hб»“ng SГўm Linh Chi Thuб»‘c BбәҜc Kanghwa HЕ© 1kg Của HГ n Quб»‘c

Cao hб»“ng sâm linh chi thuб»‘c bбәҜc Д‘Ж°б»Јc nghiên cб»©u và sбәЈn xuбәҘt bб»ҹi thЖ°ЖЎng hiб»Үu Kanghwa Hàn Quб»‘c, trбәЈi qua quy trình chбәҝ biбәҝn nghiêm ngбә·t và tб»« nguyên liб»Үu chб»Қn lб»Қc mang Д‘бәҝn cho khách hàng dòng sбәЈn phбә©m hб»— trб»Ј tб»‘t nhбәҘt cho sб»©c khб»Ҹe

Hб»ҷp Д‘б»ұng lб»Ӣch sб»ұ và sang trб»Қng, giá tiб»Ғn vб»«a phбәЈi Cao hб»“ng sâm linh chi thuб»‘c bбәҜc Hàn Quб»‘c sбәҪ là gб»Јi ý tб»‘t vб»Ғ món quà sб»©c khб»Ҹe dành cho bбәЎn Д‘б»ғ biбәҝu/tбә·ng ngЖ°б»қi thân và Д‘б»‘i tác trong các dб»Ӣp quan trб»Қng

в–ә Hiб»Үn tбәЎi, duocphamhanoi.vn Д‘ang áp dб»Ҙng nhiб»Ғu chЖ°ЖЎng trình KM lб»ӣn dành cho quý khách hàng. Дҗбәҝn vб»ӣi chúng tôi, bбәЎn sбәҪ mua Д‘Ж°б»Јc sбәЈn phбә©m chính hãng và giá tб»‘t nhбәҘt cùng nhiб»Ғu Ж°u Д‘ãi khác.

 • Mua 02 hб»ҷp tбә·ng ngay 01 gói kбә№o hб»“ng sâm 200gr trб»Ӣ giá 120.000 VNДҗ
 • Mua 03 hб»ҷp tбә·ng ngay 01 hб»ҷp viên hoàn hб»“ng sâm trб»Ӣ giá 350.000 VNДҗ
 • Mua 04 hб»ҷp tбә·ng ngay 01 hб»ҷp Д‘бәЎm hб»“ng sâm linh chi nhung hЖ°ЖЎu trб»Ӣ giá 550.000 VNДҗ
 • Mua 05 hб»ҷp tбә·ng ngay 01 hб»ҷp tinh chбәҘt hб»“ng sâm nguyên chбәҘt 30 gói trб»Ӣ giá 750.000 VNДҗ
 • Mua 06 hб»ҷp tбә·ng ngay 01 hб»ҷp tЖ°ЖЎng Д‘Ж°ЖЎng trб»Ӣ giá 1.450.000 VNДҗ. ( Mua 6 Д‘Ж°б»Јc 7)

Cao hб»“ng sâm linh chi thuб»‘c bбәҜc hЕ© 1kg

Là mб»ҷt trong ít sбәЈn phбә©m Д‘Ж°б»Јc kбәҝt hб»Јp cбәЈ 3 loбәЎi thбәЈo dЖ°б»Јc tб»‘t cho sб»©c khб»Ҹe Д‘ó là hб»“ng sâm 6 nДғm tuб»•i, chiбәҝt xuбәҘt linh chi và hoбәЎt chбәҘt tб»« thuб»‘c bбәҜc. TбәЎo nên dòng cao cô Д‘бә·c Д‘Ж°б»Јc nhiб»Ғu khách hàng sб»ӯ dб»Ҙng và Д‘ánh giá cao vб»Ғ chбәҘt lЖ°б»Јng

Cao sâm linh chi thuб»‘c bбәҜc Kanghwa Hàn Quб»‘c

Thông tin sбәЈn phбә©m

 • Tên sбәЈn phбә©m: Korean Red Ginseng Bo Yang Jung
 • XuбәҘt xб»©: Hàn Quб»‘c
 • ThЖ°ЖЎng hiб»Үu: Kanghwa
 • Mã sбәЈn phбә©m: 8809017908109
 • Дҗб»‘i tЖ°б»Јng sб»ӯ dб»Ҙng: Hiб»Үu quбәЈ rбәҘt tб»‘t cho nhб»Ҝng Д‘б»‘i tЖ°б»Јng ngЖ°б»қi lao Д‘б»ҷng trí óc và làm viб»Үc cДғng thбәіng cбә§n tбәӯp trung trí tuб»Ү, nhб»Ҝng Д‘б»‘i tЖ°б»Јng có nguy cЖЎ mбәҜc bб»Үnh gan, thбәӯn, tim mбәЎch, ung thЖ° huyбәҝt áp cao, bб»Үnh dбәЎ dày cбәҘp và mãn tính, nam giб»ӣi chб»©c nДғng sinh lý suy giбәЈm và các chб»Ӣ em phб»Ҙ nб»Ҝ cбә§n chДғm sóc và cбәЈi thiб»Үn nhan sбәҜc.

HЕ© bбәұng sб»© giúp bбәЈo quбәЈn tб»‘t sâm tб»‘t nhбәҘt

Công dб»Ҙng của cao hб»“ng sâm linh chi thuб»‘c bбәҜc

 • Cao hôМҖng sâm linh chi thuб»‘c bбәҜc Hàn Quб»‘c hб»— trб»Ј ngДғn ngб»«a mêМЈt moМүi, tДғng khaМү nДғng miêМғn diМЈch, tДғng cЖ°ЖЎМҖng sЖ°МҒc khaМҒng cЖЎ thêМү, duy triМҖ chЖ°МҒc nДғng laМҖm viêМЈc biМҖnh thЖ°ЖЎМҖng cuМүa hêМЈ thôМҒng thâМҖn kinh trung Ж°ЖЎng.
 • Hб»— trб»Ј caМүi thiêМЈn tiМҖnh traМЈng mâМҒt nguМү, nâng cao sЖ°МЈ tâМЈp trung vaМҖ nДғng lЖ°МЈc phân tiМҒch.
 • ДҗДғМЈc biêМЈt rбәҘt tб»‘t cho nhЖ°Мғng ngЖ°ЖЎМҖi cao tuôМүi, thêМү lЖ°МЈc giaМүm suМҒt, miêМғn diМЈch keМҒm, suy giaМүm triМҒ nhЖЎМҒ.
 • Hб»— trб»Ј bôМҖi bôМү toaМҖn diêМЈn, tДғng cЖ°ЖЎМҖng sinh lЖ°МЈc, thuМҒc Д‘âМүy tuâМҖn hoaМҖn maМҒu thuМҒc Д‘âМүy công nДғng cuМүa tuyêМҒn sinh duМЈc nam vaМҖ nЖ°Мғ.
 • Hб»— trб»Ј phòng ngб»«a laМғo hoМҒa, tiêМүu Д‘Ж°ЖЎМҖng, giaМүm cholesterol, phoМҖng ngЖ°МҖa ung thЖ°, Д‘iêМҖu hoМҖa huyêМҒt aМҒp, chôМҒng xЖЎ cЖ°МҒng Д‘ôМЈng maМЈch.
 • TДғng sЖ°МҒc Д‘êМҖ khaМҒng, tôМҒt cho gan, thân vaМҖ tДғng khaМү nДғng miêМғn diМЈch. GiuМҒp hЖ°ng phâМҒn hêМЈ thôМҒng tuyêМҒn yên, tuyêМҒn voМү thЖ°ЖЎМЈng thâМЈn.
 • Nhanh chóng hб»“i phб»Ҙc cho các bб»Үnh nhân ung thЖ°, giбәЈm tác hбәЎi của thuб»‘c tây Д‘б»‘i vб»ӣi gan và dбәЎ dày
 • Ngoài ra, do Д‘ã quá trình Д‘iб»Ғu chбәҝ nên công dб»Ҙng cao hб»“ng sâm linh chi thuб»‘c bбәҜc Д‘Ж°б»Јc hбәҘp thб»Ҙ rбәҘt nhanh vào cЖЎ thб»ғ rбәҘt thích hб»Јp dùng trong trЖ°б»қng hб»Јp cбә§n hб»“i phб»Ҙc sб»©c khб»Ҹe sau phбә«u thuбәӯt, ngЖ°б»қi mб»ӣi б»‘m dбәӯy, sб»ӯ dб»Ҙng Д‘Ж°б»Јc vб»ӣi mб»Қi lб»©a tuôМүi và Д‘бә·c biб»Үt tб»‘t cho ngЖ°б»қi cao tuб»•i Д‘б»ғ duy trì sб»©c khб»Ҹe.

Cách dùng cao hб»“ng sâm linh chi thuб»‘c bбәҜc Hàn Quб»‘c

 • NgЖ°б»қi lб»ӣn 1 ngày 2 lбә§n, 1 lбә§n 3g (tЖ°ЖЎng б»©ng vб»ӣi 1 muб»—ng gб»— có sбәөn trong hб»ҷp) pha cùng 200ml nЖ°б»ӣc бәҘm. Uб»‘ng sau Дғn hoбә·c trЖ°б»ӣc bб»Ҝa Дғn 30 phút
 • Không sб»ӯ dб»Ҙng buб»•i tб»‘i, dб»… bб»Ӣ mбәҘt ngủ
 • Sб»ӯ dб»Ҙng theo liб»Үu trình 3-5 tháng/ Д‘б»Јt uб»‘ng Д‘б»ғ có hiб»Үu quбәЈ tб»‘t nhбәҘt cho sб»©c khб»Ҹe. Có thб»ғ sб»ӯ dб»Ҙng quanh nДғm nбәҝu có Д‘iб»Ғu kiб»Үn
 • BбәЈo quбәЈn nЖЎi khô ráo, tránh ánh nбәҜng và nЖЎi có nguб»“n nhiб»Үt cao
 • Дҗб»ғ xa tбә§m tay trбә» em
 • Дҗбәӯy nбәҜp kín sau khi dùng

Mua cao hб»“ng sâm linh chi thuб»‘c bбәҜc Hàn Quб»‘c б»ҹ Д‘âu uy tín?

Duocphamhanoi.vn Д‘ЖЎn vб»Ӣ bán cao hб»“ng sâm linh chi thuб»‘c bбәҜc chính hãng của Hàn Quб»‘c, chúng tôi cam kбәҝt bán hàng chính hãng. Дҗб»Ғn tiб»Ғn gбәҘp 3 lбә§n nбәҝu bбәЎn phát hiб»Үn hàng giбәЈ hàng kém chбәҘt lЖ°б»Јng

Khuyбәҝn kich quý khách Д‘бәҝn tбәӯn nЖЎi xem và mua hàng, chúng tôi giao hàng toàn quб»‘c theo yêu cбә§u và thб»Ҹa thuбәӯn

LЖ°u ý

SбәЈn phбә©m này không phбәЈi là thuб»‘c, không có tác dб»Ҙng thay thбәҝ thuб»‘c chб»Ҝa bб»Үnh. Công dб»Ҙng/hiб»Үu quбәЈ có thб»ғ khác nhau tùy thuб»ҷc vào cЖЎ Д‘б»Ӣa/thб»ғ trбәЎng mб»—i ngЖ°б»қi

Bạn đang xem bài viết: Cao Hồng Sâm Linh Chi Thuốc Bắc Kanghwa Hũ 1kg Của Hàn Quốc. Thông tin được tạo bởi An Tâm chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.