Tiền mặt còn đi vay thì chi phi lãi vay có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN???

Câu hỏi: Tiền mặt tại quỹ còn nhiều hoặc lớn hơn khoản tiền vay và cty đã góp đủ vốn điều lệ thì khi đi vay chi phí lãi vay đó thuế có chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN???

Trả lời

Theo như CV 2389/TCT-CS ngày 26/07/2013 của Tổng cục thuế trả lời cho Cục thuế HCM như sau:

=> Kết luận: Vậy tiền mặt tại quỹ lớn hơn, hoặc nhỏ hơn hoặc bằng khoản tiền vay và Cty đã góp đủ vốn điều lệ thì Cty nếu đi vay mà chứng minh được vấn đề tiền vay thu về để làm gì và lượng tiền tồn quỹ để làm gì một cách hợp lý thì KHOẢN CHI PHÍ LÃI VAY ĐÓ ĐƯỢC CHẤP NHẬN LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

Download CV: CV2389_TCT-CS_www.ketoanantam.com

Download CV: CV 2389 cho vay noi bo ngay 26072013

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310