Thuế TNDN đối với khoản lãi tiền gửi theo CV 1661/TCT-CS

Công văn số 1661/TCT-CS ngày 12 tháng 05 năm 2014 của tổng cục thuế hướng dẫn về khoản lãi tiền gửi tính vào thu nhập khác  và khoản lãi tiền gửi được bù trừ vào chi phí lãi vay trong quá trình đầu tư như sau:

Theo Công văn số 1661/TCT-CS hướng dẫn:

Khoản lãi tiền gửi phát sinh từ hoạt động đầu tư tạm thời các khoản vốn vay liên quan đến việc có tài sản dở dang thì được bù trừ vào chi phí lãi vay phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng không được bù trừ vào chi phí lãi vay phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng. Khoản chi phí lãi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng được vốn hóa vào giá trị đầu tư của công trình (Tức là hạch toán vào 241 XDCBDD)

Khoản lãi tiền gửi phát sinh từ hoạt động đầu tư khoản vốn góp thì phải tính vào thu nhập khác. (Tức là khoản tiền mà các cô đông góp vốn vào Công ty , sau đó Công ty đem tiền để cho các cá nhân, tổ chức vay hoặc là để tại ngân hàng phát sinh lãi tiền gửi thì hạch toán vào 515).

Download CV: 1661_tct-cs_22988220145208316 (1)


Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310