Thuế TNCN và GTGT của trường hợp cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu trở xuống và trên 100 triệu?

THUẾ TNCN VÀ GTGT CỦA CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ CÓ DOANH THU TRONG NĂM DƯƠNG LỊCH TRÊN 100 TRIỆU/NĂM VÀ TỪ 100 TRIỆU/NĂM TRỞ XUỐNG

Câu hỏi 1:

Công ty thuê nhà của cá nhân mà có thu nhập từ 100 triệu /năm trở xuống trong 1 năm dương lịch thì cá nhân cho thuê nhà có nộp thuế TNCN và GTGT hay không?
Và cá nhân cho thuê nhà có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm thì như thế nào về vấn đề nộp thuế?
+Nếu Cá nhân cho thuê nhà trên 100 triệu đồng /năm trong 1 năm dương lịch mà trong hợp đồng không nói là bên đi thuê có nghĩa vụ nộp thay thuế thì lúc này ai sẽ là người nộp thuế

+Nếu Cá nhân cho thuê nhà trên 100 triệu đồng /năm trong 1 năm dương lịch mà trong hợp đồng có đề cập là bên đi thuê nhà có nghĩa vụ nộp thuế thay cho bên cho thuê thì như thế nào?

Trả lời :
Ý 1: Công ty thuê nhà của cá nhân mà có thu nhập từ 100 triệu /năm trong 1 năm dương lịch trở xuống thì cá nhân có nộp thuế TNCN và GTGT hay không?

Trả lời ý 1:

Theo như Điểm 2 Điều 1 của TT92 VỀ NGƯỜI NỘP THUẾ
2. Người nộp thuế nêu tại khoản 1 Điều này không bao gồm cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.
=> Vậy thu nhập từ 100 triệu/năm không phải nộp thuế GTGT và TNCN
Theo như Điểm b Điều 4 của TT92
b) Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản.

Ví dụ 5: Bà C ký hợp đồng cho thuê nhà trong 02 năm – tính theo 12 tháng liên tục – với thời gian cho thuê là từ tháng 10 năm 2015 đến hết tháng 9 năm 2017, tiền thuê là 10 triệu đồng/tháng. Như vậy, doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà của Bà C xác định như sau:

– Năm 2015, Bà C cho thuê nhà 03 tháng (từ tháng 10 đến hết tháng 12) với doanh thu cho thuê là: 03 tháng x 10 triệu đồng = 30 triệu đồng (< 100 triệu đồng). Như vậy, năm 2015 Bà C không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà. – Năm 2016, Bà C cho thuê nhà 12 tháng (từ tháng 01 đến hết tháng 12), với doanh thu cho thuê là: 12 tháng x 10 triệu đồng = 120 triệu đồng (> 100 triệu đồng). Như vậy, năm 2016 Bà C phải nộp thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà.

– Năm 2017, Bà C cho thuê nhà 09 tháng (từ tháng 01 đến hết tháng 9), với doanh thu từ hoạt động cho thuê là: 09 tháng x 10 triệu đồng = 90 triệu đồng (< 100 triệu đồng). Như vậy, năm 2017 Bà C không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà.

Ý 2: Và cá nhân cho thuê nhà có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm trong 1 năm dương lịch thì như thế nào về vấn đề nộp thuế?

Trả lời ý 2 Nếu Cá nhân cho thuê nhà trên 100 triệu đồng /năm trong 1 năm dương lịch mà trong hợp đồng không nói là bên đi thuê có nghĩa vụ nộp thay thuế thì lúc này ai sẽ là người nộp thuế?

Trả lời: Theo như quy định tại Điểm 1 Điều 8 của TT92 về Cá nhân trực tiếp khai thuế với Cơ quan thuế 1. Đối với trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế là cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với cá nhân; cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với tổ chức không phải là tổ chức kinh tế (cơ quan Nhà nước, tổ chức Đoàn thể, Hiệp hội, tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán, …); cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà trong hợp đồng không có thoả thuận bên thuê là người nộp thuế thay.

=>Vậy nếu mà hợp đồng không có quy định là bên thuê nộp thuế thay thì Bên cho thuê phải có nghĩa vụ đi nộp thuế (GTGT và TNCN).

Nếu Cá nhân cho thuê nhà trên 100 triệu đồng /năm trong 1 năm dương lịch mà trong hợp đồng có đề cập là bên đi thuê nhà có nghĩa vụ nộp thuế thay cho bên cho thuê thì như thế nào?
Trả lời: Theo như Điểm 2 Điều 8 của TT92 về khấu trừ thuế đối với cá nhân cho thuê nhà

2. Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản
Cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà trong hợp đồng thuê có thoả thuận bên đi thuê nộp thuế thay thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

=>Vậy nếu mà hợp đồng có quy định là bên thuê nộp thuế thay thì Bên thuê có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN và GTGT nộp thuế thay cho bên cho thuê trước khi trả tiền thuê nhà

Ví dụ: Hợp đồng cho thuê nhà của cá nhân cho cty thuê từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015 với mức cho thuế là 10 triệu/tháng=> Năm 2015 là 120 triệu (10*12)>100 triệu/năm. Trong hợp đồng quy định là bên thuê có nghĩa vụ nộp thuế thay và được thanh toán là cuối mỗi quý 1 lần là 30 triệu thì trước khi trả tiền cho cá nhân cho thuê hàng quý thì Cty khấu trừ lại 10% (gồm thuế GTGT và TNCN để nộp cho nhà nước là 30*10%=3 triệu)

Câu hỏi 2: Cách kê khai thuế trong trường hợp cá nhân cho thuê nhà như thế nào của trường hợp là doanh thu cho thuê trên 100 triệu/năm trong năm dương lịch? Thời gian kê khai và nộp tờ khai thuế cũng như nơi nộp tiền và biểu mẫu kê khai?

Trả lời:
Theo như Điểm 2 Điều 4 của TT92 về phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Công thức tính thuế GTGT và TNCN của cho thuê nhà
Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN
Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu
– Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản là 5%
– Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là 5%

Theo như Điều 8 của TT92 về Khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản
1. Đối với trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế
Nguyên tắc khai thuế
– Cá nhân lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc khai thuế một lần theo năm
Hồ sơ khai thuế:gồm
– Tờ khai theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư này;
– Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư này;
– Bản chụp Hợp đồng thuê tài sản, Phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng).
Nơi nộp hồ sơ khai thuế:Nơi nộp hồ sơ khai thuế là Chi cục Thuế nơi có tài sản cho thu
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê.
Ví dụ : Ông X có phát sinh hợp đồng cho thuê nhà với thời hạn thuê là 02 năm – tính theo 12 tháng liên tục – kể từ ngày 10/04/2015 đến ngày 09/04/2017 có kỳ hạn thanh toán theo quý. Ông X lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán thì: Thời hạn khai thuế của kỳ đầu tiên chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2015 (ngày 30 của tháng đầu quý III); Thời hạn khai thuế của kỳ thứ hai chậm nhất là ngày 30 tháng 10 năm 2015. Các kỳ khai thuế tiếp theo thực hiện tương tự, chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau quý bắt đầu thời hạn cho thuê;

Trường hợp hợp đồng cho thuê nhà của Ông X có kỳ hạn thanh toán là 6 tháng/lần. Ông X lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán thì: Thời hạn khai thuế của kỳ đầu tiên chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2015 (ngày 30 của tháng đầu quý III); Thời hạn khai thuế của kỳ thứ hai chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2016. Các kỳ khai thuế tiếp theo thực hiện tương tự, chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê.

+Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

Thời hạn nộp thuế
Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

2. Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản

Khấu trừ thuế
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khấu trừ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền thuê tài sản cho cá nhân nếu trong năm dương lịch cá nhân có doanh thu cho thuê tài sản tại đơn vị trên 100 triệu đồng. Trường hợp trong năm cá nhân phát sinh doanh thu từ nhiều nơi, cá nhân dự kiến hoặc xác định được tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì có thể uỷ quyền theo quy định của pháp luật để doanh nghiệp, tổ chức khai thay, nộp thay đối với hợp đồng cho thuê từ 100 triệu/năm trở xuống tại đơn vị.

Nguyên tắc khai thuế
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thay thuế cho cá nhân cho thuê tài sản thì trên tờ khai ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức theo quy định. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân cho thuê tài sản.
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thay sử dụng tờ khai mẫu số 01/TTS của cá nhân để khai theo từng hợp đồng hoặc khai cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.

Hồ sơ khai thuế:Hồ sơ khai thuế gồm:
– Tờ khai theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư này;
– Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư này;
– Bản chụp Hợp đồng thuê tài sản, Phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng).
– Bản chụp Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp cá nhân cho thuê tài sản uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế).

Nơi nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế
Nơi nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế đối với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân được thực hiện như đối với cá nhân trực tiếp khai thuế hướng
Download Bài viết: ThueTNCNGTGTchothuenha_www.ketoanantam.com

Download Mẫu biểu TT92: DANH-MUC-MAU-BIEU-KEM-TT-92.2015-BAN-CHINH-THUC

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310