Sử dụng hóa đơn trong xuất khẩu

Công văn số 11352/BTC-TCHQ ngày 14 tháng 08 năm 2014 hướng dẫn về sử dụng hóa đơn trong trường hợp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và xuất vào khu phi thuế quan.

Doanh nghiêp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì sử dụng hóa đơn thương mại thay cho hóa đơn xuất khẩu (nhưng về mặt kế toán để kê khai thuế thì Kế toán vẫn phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng).

Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng

Download CV: Hoandonchohanghoaxuatkhau

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310