NHỮNG QUI TRÌNH, QUI ĐỊNH CỦA 1 CÔNG TY CẦN PHẢI CÓ

📚 Việc ban hành hệ thống qui trình, qui định của một công ty rất quan trọng trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp, tuy nhiên để xây dựng và phù hợp thực tế, đảm bảo tính khoa học ứng dụng là điều không đơn giản, sau đây là bộ qui trình, qui định của một công ty các bạn tham khảo:

✔1. Quy chế chi tiêu nội bộ

✔2. Quy định về chứng từ thanh toán

✔3. Quy trình tạm ứng

✔4. Quy trình thu chi tiền mặt

✔5. Quy trình tính lương

✔6. Quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi

✔7. Quy chế kiểm toán nội bộ

Các bạn có thể tải những qui trình, qui định của công ty tại: https://drive.google.com/file/d/0B6pYv-NJyNCtLUNXdUxneWE4cTA/view?usp=sharing

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310