Hướng dẫn thủ tục nộp thuế TNCN, GTGT thuê nhà thay cho chủ nhà để chi phí thuê nhà được đưa vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN

Câu hỏi: Công ty đi thuê nhà của cá nhân làm văn phòng, thì chi phí thuê nhà có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Và nếu có thì cần làm bộ hồ sơ gì để chi phí này được đưa vào chi phí được trừ?

Trả lời:

Theo điều 4 thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 (Có hiệu lực từ 30/07/2015)

1. Nếu tổng tiền thuê nhà < 100tr/năm thì cá nhân cho thuê nhà chỉ cần nộp thuế môn bài Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông Tư 156/2013/TT-BTC, nộp tại chi cục thuế nơi có nhà cho thuê . (Theo công văn số 66625/CT-HTr ngày 12/10/2015 của Cục thuế TP.Hà Nội) Nếu thời gian thuê bắt đầu trong 6 tháng đầu năm thì nộp 1.000.000 đồng Nếu thời gian thuê bắt đầu 6 tháng cuối năm thì nộp 500.000 đồng Thời hạn nộp thuế: 10 ngày sau khi ký hợp đồng. =>Đối với doanh nghiệp đi thuê nhà của cá nhân muốn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì cần có bộ hồ sơ sau:

Hợp đồng thuê nhà (Từ ngày 01/07/2015 không bắt buộc phải công chứng, Theo văn bản số 4528/TCT-PC ngày 02/11/2015 của Tổng cục thuế)
Chứng từ thanh toán tiền thuê nhà (không nhất thiết chuyển khoản theo điểm 2.4 khoản 2 điều 4 Thông tư 96, vì không có hóa đơn)
Chứng từ nộp thuế thay chủ nhà (Nếu trong hợp đồng thỏa thuận nộp thay)
Bảng kê 01/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC)
2. Nếu tổng tiền thuê nhà > 100 tr/ năm tức là > 8,4tr/tháng

2.1. Về cách tính tiền thuế phải nộp: thì cần nộp 03 loại thuế và cách tính từng loại thuế như sau:

a. Thuế Môn bài

Mức đóng 1 triệu/năm (Nếu thuê vào 6 tháng cuối năm thì đóng 500.000 đồng)

b. Thuế GTGT và Thuế TNCN

Theo Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BCTC ngày 15/06/2015 có hiệu lực 30/07/2015 thì:

Doanh thu tính thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản được xác định như sau:
– Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

– Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

– Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu
– Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản là 5%
– Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là 5%

Xác định số thuế phải nộp
– Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x 5%
– Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x 5%

=>Như vậy:
Nếu tổng số tiền cho thuê nhà > 100 tr/ năm tức là > 8,4tr/tháng thì cá nhân cho thuê nhà phải nộp tổng số tiền là:

Tổng số thuế phải nộp = (Doanh thu x 10%) + Thuế môn bài

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm bắt đầu của từng kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng thuê tài sản.
2.2. Về hồ sơ khai thuế GTGT, TNCN cho thuê nhà:

Trường hợp trên hợp đồng thuê nhà không có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế thay thì:
(Theo khoản 1 Điều 8 Thông Tư 92/2015/TT-BCTC có hiệu lực ngày 30/07/2015)
a. Nguyên tắc khai thuế:

– Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế
– Cá nhân lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc khai thuế một lần theo năm

b. Hồ sơ khai thuế:

– Tờ khai theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư này;
– Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư này (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);
– Bản chụp hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);
– Bản chụp Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp cá nhân cho thuê tài sản ủy quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế).

c. Nơi nộp hồ sơ khai thuế là Chi cục Thuế nơi có tài sản cho thuê.

d. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê.
– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

e. Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Trường hợp trên hợp đồng thuê nhà có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế thay thì:
a. Nguyên tắc khai thuế:

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thay thuế cho cá nhân cho thuê tài sản thì trên tờ khai ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức theo quy định. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân cho thuê tài sản.

b. Hồ sơ khai thuế:

– Tờ khai theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư này;
– Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư này;
– Bản chụp Hợp đồng thuê tài sản, Phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng).

c. Nơi nộp hồ sơ khai thuế là Chi cục Thuế nơi có tài sản cho thuê.

d.Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê.
– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

e.Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

SAU ĐÂY AN TÂM SẼ VÍ DỤ CHO CÁC BẠN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

Công ty TNHH Đào Tạo An Tâm ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà Huỳnh Quang Tuấn từ 01/03/2016 đến 31/12/2019, trong hợp đồng có quy định tiền thuê nhà hàng tháng đã bao gồm thuế TNCN và thuế GTGT cho thuê nhà, chủ nhà chịu thuế nhưng Doanh nghiệp nộp thuế thay và kê khai thay cho chủ nhà.

Hợp đồng thuê nhà như hình bên dưới:

Dựa vào các điều khoản trên hợp đồng thì Công ty An Tâm sẽ nộp thuế thay và kê khai thay thuế cho chủ nhà

An Tâm làm hồ sơ khai thuế thay lần đầu như sau:
1. Hợp đồng cho thuê nhà bản sao không cần công chứng
2. Tờ khai đăng ký thuế cho chủ nhà

3. Tờ khai mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông Tư 156/2013/TT-BTC, tờ khai này chủ nhà ký

4. Chứng minh nhân dân photo của chủ nhà

5. Tờ khai theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư 92;
Ở đây An Tâm chọn kỳ thanh toán theo tháng, các bạn có thể chọn kỳ thanh toán theo quý

Ta có doanh thu thuê nhà tháng 3/2016 là 11.000.000 đồng
Công ty kê khai nộp thuế theo tháng vậy tính thuế GTGT và TNCN phải nộp tháng 3/2016 như sau:

• Thuế TNCN phải nộp = 11.000.000 x 5 % = 550.000 đồng
• Thuế GTGT phải nộp = 11.000.000 x 5 % = 550.000 đồng

Các bạn điền vào các chỉ tiêu như hình trên

6. Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư này;

Cách ghi :

[01] Lần đầu: Nếu kê khai lần đầu thì tích vào (X)
[02] Bổ sung: Nếu kê khai bổ sung thì tích vào
[03] Người nộp thuế: ghi tên của cá nhân cho thuê nhà (Huỳnh Quang Tuấn)
[04] Mã số thuế: Mã số thuế của cá nhân cho thuê nhà (0311307724)
[06] Bên thuê tài sản: ghi tên công ty đi thuê nhà (Công ty TNHH Đào Tạo An Tâm)
[07] Bất động sản: Tích vào cột này (X)
[08] Động sản: Tích vào nếu đi thuê tài sản như Du thuyền máy bay …các loại tài sản bất động sản
[09] Số hợp đồng: Số hợp đồng thuê nhà (01.2016/HĐTN)
[10] Ngày hợp đồng: Là ngày ký hợp đồng và là ngày hợp đồng có hiệu lực (01/03/2016)
[11] Mục đích sử dụng tài sản thuê: ghi mục đích sử dụng của công ty (Ví dụ như làm văn phòng công ty)
[12] Bên thuê có đầu tư xây dựng cơ bản: Nếu không có đầu tư các bạn ghi không
[13] Địa chỉ tài sản: Là địa chỉ căn nhà cho thuê (243/9/5 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM)
[14] Diện tích sàn cho thuê: ghi diện tích của sàn ngôi nhà cho thuê (51,84m2)
[15] Thời hạn cho thuê: số tháng thuê trong hợp đồng (ví dụ tính từ 01/03/2016 đến 31/12/2019 là 46 tháng)
[16] Tổng giá trị hợp đồng: ghi tổng tiền thuê của toàn bộ hợp đồng (ví dụ theo hợp đồng của An Tâm thì:
= 10*11.000.000 + 12*11.500.000 + 12*12.000.000+12*12.500.000 = 542.000.000 đồng)
Kỳ Thanh toán
[17] [18] Ghi kỳ thanh toán theo tháng hoặc theo quý (tùy vào doanh nghiệp)
[19] Giá cho thuê 1 tháng đã bao gồm thuế: ghi số tiền thuê nhà 1 tháng trong năm (11.000.000)
[20] Doanh thu phát sinh trong năm (ghi số tiền thuê của 1 năm) (ở đây năm 2016 An Tâm có số tiền thuê là (10*11.000.000 = 110.000.000)
[21] Doanh thu tính thuế trong kỳ: tức là doanh thu của 1 kỳ nộp thuế nếu các bạn nộp thuế theo tháng thì ghi doanh thu thuê nhà 1 tháng, còn nộp theo quý thì ghi doanh thu thuê nhà của một quý (Ở đây An Tâm nộp theo tháng thì sẽ ghi 11.000.000)
[22] Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ: ghi số thuế phải nộp theo kỳ kê khai
[23] Số thuế TNCN phải nộp trong kỳ: ghi số thuế phải nộp theo kỳ kê khai

=> Sau khi hoàn thành đóng dấu ký tên đầy đủ. An Tâm mang 01 bộ lên nộp tại chi cục thuế nơi có tài sản cho thuê trước ngày 31/3/2016 (Chi cục thuế quận 10).
Chi cục thuế Quận 10 tiếp nhận hồ sơ và hẹn công ty khi nào Thuế gọi điện thì lên nộp tiền

Vào kỳ thanh toán sau các bạn chỉ cần làm:
– Tờ khai theo mẫu số 01/TTS ;
– Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS;
Sau đó mang hồ sơ lên Chi cục thuế để nộp hồ sơ và nộp tiền

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hy vọng bài viết này có thể giúp các bạn phần nào đó trong công việc của mình.

Download bài viết và biểu mẫu tại đây: Bai.Viet.TNCN.cho.thue. nha
Công Ty Đào Tạo Và Dịch Vụ Kế Toán Thuế An Tâm
Địa chỉ: 243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 62909310 – (08) 62909311 – 0933.72.3000 – 0988.72.3000-0914540423
Website: www.antam.edu.vn – Email: info@antam.edu.vn

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310