Hướng dẫn cách ghi giấy nộp tiền theo mẫu mới (Áp dụng 1/9/2014)

Công văn số 44663/CT-TNCN ngày 15/9/2014 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn sửa đổi bổ sung chính sách thuế mới.

Văn bản hướng dẫn cách ghi Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước theo mẫu mới ban hành tại Quyết định số 759/QĐ-BTC và cách lập Bảng kê nộp thuế theo Mẫu mới số 01/BKNT. Vui lòng xem Cách ghi Mẫu ví dụ Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu mới

 

hinh 1mhinh 2 mhinh 3 m

 

Ghi chú:
1. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM chưa được ủy nhiệm thu/phối hợp thu: NNT phải ghi đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền, trừ “phần dành cho NH ủy nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (*)”.
Lưu ý:
Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu;
Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý.
Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;
Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS
Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể:
Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 1/2014 hoặc quý 1/2014;
Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 1/2014;
Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014
Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 1/2014
Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014
……….
Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể:
Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định>
Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định>.
Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu;
Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của Bảng kê thu tiền phạt.
Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

=> Vậy nếu nộp tiền mặt tại các ngân hàng mà chưa được ủy nhiệm thu THÌ KẾ TOÁN PHẢI LẬP GIẤY NỘP TIỀN THEO MẪU NHƯ TRÊN  và không cần điền vào dòng số 5

Lưu ý: Nếu mà NNT nộp bằng chuyển khoản mà không phải tại Ngân hàng thương mại được ủy nhiệm thu thì phải lập Giấy nộp tiền theo mẫu trên và ghi tiếp vào mục số 5

2. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được ủy nhiệm thu/phối hợp thu:
NHTM in Giấy nộp tiền từ hệ thống, ký tên, đóng dấu để cấp cho NNT khi đã hoàn thành việc thu tiền thuế.

Lưu ý: NHTM căn cứ thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thông tin trên Bảng kê nộp thuế do NNT lập để xác định mã Chương, mã Tiểu mục khi thu tiền thuế của NNT. Thông tin về mã Chương, mã Tiểu mục chỉ thể hiện tại “Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (*)” để chuyển cho KBNN làm căn cứ hạch toán thu NSNN, không thể hiện trên liên Giấy nộp tiền cấp cho NNT.

Mẫu Bảng kê nộp thuế Do NNT lập

Bangke 01bang ke 2bang ke 3

 

=> Vậy  trường hợp mà nộp tiền mặt tại các Ngân hàng thương mại mà được ủy nhiệm thu (Tức là được kho bạc nhà nước Ủy nhiệm thu) thì người nộp thuế KHÔNG PHẢI LẬP GIẤY NỘP TIỀN MÀ NHTM IN RA nhưng phải lập Bảng kê nôp thuế  theo mẫu trên

Lưu ý: Nếu nộp bằng chuyển khoản tại NHTM được ủy nhiêm thu cũng không cần lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mà chỉ cần lập Bảng kê nộp thuế theo mẫu trên

Download CV và biểu mẫu tại : CV 44663_CT-TNCN

Download CV hướng dẫn giấy nộp tiền của Cục thuế bến tre: CONG VAN HD GHI GIAY NOP TIEN NSNN (1)

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310