Hóa đơn đầu vào sau ngày của biên bản bàn giao hàng hóa, sau ngày nghiệm thu thì vẫn được khấu trừ VAT đầu vào và bên bán bị xử phạt vi phạm về sử dụng hóa đơn

Câu hỏi: Hóa đơn đầu vào có ngày sau ngày nghiệm thụ bàn giao khối lượng xây dựng thì có được khấu trừ VAT đầu vào nếu việc mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ là có thực? Hoặc hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào có ngày sau ngày BIÊN BẢN BẢN GIAO hàng hóa thì Hóa đơn đầu vào này có đươc khấu trừ VAT?

Trả lời: Theo như CV 4803/TCT-KK của Tổng Cục thuế ngày 30/10/2014 trả lời cho Cục thuế tỉnh Lao Cai về khấu trừ thuế GTGT lập sau thời điểm nghiệm thu như sau:

– Về nguyên tắc: Ngày nhà thầu phụ lập hóa đơn cho nhà thầu chính (Liên danh Lotte Sampyo) và ngày nhà thầu chính lập hóa đơn cho Chủ đầu tư (Ban quản lý các dự án đường sắt) là thời điểm 02 bên nghiệm thu, bàn giao khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Đối với trường hợp thực tế phát sinh của Liên danh Lotte Sampyo: đề nghị Cục Thuế kiểm tra làm rõ nếu thực tế việc xây dựng, lắp đặt nhà thầu phụ thực hiện là có thực; nhà thầu chính và nhà thầu phụ đã nghiệm thu khối lượng xây lắp trước thời điểm nhà thầu chính nghiệm thu bàn giao với Chủ đầu tư nhưng vì lý do khách quan nên hóa đơn của các nhà thầu phụ lập giao cho nhà thầu chính (hóa đơn đầu vào của Liên danh Lotte Sampyo) chậm hơn so với thời điểm nghiệm thu khối lượng xây lắp và xuất sau so với hóa đơn nhà thầu chính lập giao cho Chủ đầu tư (hóa đơn đầu ra của Liên danh Lotte Sampyo) thì Liên danh Lotte Sampyo được xem xét và giải quyết hoàn thuế đối với các hóa đơn đầu vào này nếu đáp ứng các điều kiện khác về kê khai khấu trừ, hoàn thuế theo quy định. Đồng thời, nhà thầu phụ (người bán hàng cho Liên danh Lotte
Sampyo) bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn theo quy định. Trường hợp có nghi ngờ gian lận Cục Thuế thực hiện kiểm tra, thanh tra tại doanh nghiệp để có kết luận chính thức theo đúng quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Cục Thuế tỉnh Lào Cai thực hiện thông báo, phối hợp với các Cục Thuế địa phương liên quan về việc người bán hàng hóa cho Liên danh Lotte Sampyo xuất hóa đơn chưa đúng quy định để Cục Thuế xử phạt đối với hành vi vi phạm nêu trên.
Download CV: CV 4803 khautruVATdauvao

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310