Thuế TNDN

Chuyển lỗ lấy lỗ kế toán hay lấy lỗ của thu nhập chịu thuế hay lấy lỗ của thu nhập tính thuế theo TT78

Định nghĩa về Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế  được hiểu như thế nào cho đúng ? Khi Công ty đang làm...

Có được phép chuyển lỗ của năm trước vào các quý năm sau không?

Doanh nghiệp có được quyền chuyển lỗ năm trước vào các quý năm sau khi làm tờ khai tạm tính thuế TND...

Mua hàng hóa nông sản của hộ, cá nhân kinh doanh từ 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán qua ngân hàng

Mua hàng nông sản của cá nhân kinh doanh thì có cần hóa đơn tài chính và nếu mua hàng nông sản của c...

Thông tư 78 về Thuế TNDN ngày 18/6/2014 (Áp dụng cho năm 2014)

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 về hướng dẫn Luật thuế TNDN có hiệu lực từ 2/8/2014 (nhưng á...

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2013

Một số nôi dung cần lưu ý về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 Năm 2013, chính sác...
HOTLINE: (028)6 290 9310