Cách viết hóa đơn điều chỉnh của hóa đơn đã lập sai (MÃ SỐ THUẾ, TÊN CÔNG TY, ĐỊA CHỈ)

VỀ VẤN ĐỀ VIẾT HÓA ĐƠN SAI MÃ SỐ THUẾ, SAI TÊN CÔNG TY, SAI ĐỊA CHỈ (Những thông tin không ảnh hưởng đến số tiền doanh thu và số tiền thuế) đã được hỏi trong LẦN ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP GIỮA CỤC THUẾ HCM VÀ DOANH NGHIỆP diễn ra ngày 08/08/2014 như sau:

Câu hỏi: Cty đã lập hóa đơn và giao cho người mua,và đã giao hàng hóa vào tháng 6/2014. Người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện bị sai MÃ SỐ THUẾ của người mua. Vậy Cty sẽ phát hành 1 hóa đơn mới để điều chỉnh thông tin mã số thuế bị sai của hóa đơn cũ, đồng thời lập biên bản giữa 2 bên để ghi rõ sai sót. Vậy trên tờ hóa đơn mới: tại chỉ tiêu tên hàng chỉ ghi điều chỉnh mã số thuế, còn tại chỉ tiêu số tiền và thuế suất để trống? Như vậy có đúng không? Kính mong Cục thuế hướng dẫn cụ thể trong trường hợp này.

Trả lời của Cục thuế HCM
A. Căn cứ thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 Của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ:

Trường hợp Cty lập hóa đơn giao cho khách hàng chỉ ghi sai thông tin người mua hàng (TÊN; ĐỊA CHỈ; MÃ SỐ THUẾ) (sai sót này không làm thay đổi số lượng hàng hóa, dịch vụ mua vào, đơn giá thành tiền, cộng tiền hàng, thuế suất, tổng cộng tiền thanh toán), các tiêu thức khác đều ghi đúng theo quy định thì Công ty và khách hàng xử lý như sau:

1. Lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai. (Không phải lập biên bản thu hồi hóa đơn nhé các bạn).
2. Công ty lập hóa đơn điều chỉnh (không phải là lập hóa đơn thay thế nhé các bạn). Hóa đơn điều chỉnh này ghi như sau:

Tại chỉ tiêu tên hàng của hóa đơn mới ghi:

Nội dung đã ghi sai (Ví dụ ghi: Mã số thuế sai: 0312581888)
Nội dung điều chỉnh (Ví dụ ghi :Điều chỉnh lại mã số thuế đúng: 0312689989)
Ghi rõ số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập. (Ví dụ: Ghi như sau: Điều chỉnh lại mã số thuế đúng này cho Hóa đơn số 0000001, Ký hiệu AT/14P, đã lập ngày 15/5/2014)
Các chỉ tiêu còn lại là Đơn vị tính; Số lượng, Đơn giá, Thành viên, Cộng tiền hàng, Thuế suất, Tiền thuế GTGT, Tổng cộng tiền thanh toán, Số tiền viết bằng chữ KHÔNG CẦN PHẢI GHI GÌ CẢ MÀ ĐỂ TRỐNG).

Có thể xem hình ảnh minh họa của viết hóa đơn điều chỉnh như sau:

B. Cách kê khai thuế của Tờ hóa đơn xuất điều chỉnh này

  • Bên bán: Kê khai tại bảng kê bán ra của tháng xuất hóa đơn điều chỉnh ghi số 0 tại cột doanh thu và cột thuế suất các cột khác điền bình thường
  • Bên mua:Kê khai tại bảng kê mua vào của tháng nhận được hóa đơn điều chỉnh ghi số 0 tại cột Giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào và cột thuế suất các cột khác điền bình thường.

⇒ Vậy là Cục thuế HCM trả lời lại 1 lần nữa giống CV 4099/CT-TTHT ngày 2/6/2014. Các bạn có thể tham khảo lại CV4099 tại Link.
https://www.facebook.com/groups/webketoanface/search/?query=CV%204099

Lưu ý: Đây là CV trả lời của Cục thuế HCM, do đó các Công ty tại HCM yên tâm mà sử dụng, còn các Cục thuế khác thì các bạn có thể tham khảo nếu thấy phù hợp thì vận dụng. Nhưng theo quan điểm của Mình Cục thuế HCM trả lời là phù hợp cũng thuận lợi cho cả bên mua và bên bán, thuận lợi trong vấn đề xuất hóa đơn và cả trong vấn đề kê khai thuế.

Xem Câu hỏi của tại Buổi đối thoại giữa Cục thuế HCM và doanh nghiệp diễn ra ngày 8/8/2014 tại khách sạn Grand

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310